Integritetspolicy

Integritetspolicy

 
 

I. INLEDNING

I denna dataskyddspolicy förklarar vi vilka slags uppgifter Bunge Finland Oy (”Bunge”, ”företaget”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) samlar om dig och vilka slags uppgifter du lämnar när du besöker webbplatsen www.xn--carlshamnsvxtrike-0qb.se (”webbplatsen”) och beskriver vår policy för insamling, användning, lagring, skydd och publicering av dessa uppgifter. Denna policy tillämpas inte på uppgifter som vi samlar i offlineläge eller på andra sätt, till exempel på företagets andra webbplatser, på webbplatser som administreras av utomstående eller med vilka som helst applikationer eller innehåll (inklusive reklam) till vilka det kan finnas länkar eller åtkomst på webbplatsen.

Företaget har förbundit sig att skydda din integritet. Syftet med denna policy är att förklara vilka slags uppgifter vi samlar in och presentera den uttalade praxis och de instruktioner/riktlinjer som tryggar skyddet och konfidentialiteten av dina personuppgifter. Vänligen läs denna dataskyddspolicy noga. Om du inte kan ge ditt samtycke till någon punkt i denna policy, ska du inte använda webbplatsen eller lämna några personuppgifter. Denna policy kan tidvis ändras (se Justering av vår dataskyddspolicy).

 

II UPPGIFTERNA SOM VI SAMLAR OM DIG OCH HUR VI SAMLAR DEM

Vi samlar in olika slags uppgifter om och av de personer som använder vår webbplats. Till dessa uppgifter hör information som definieras som personuppgifter (”personuppgifter”).

II 1. Uppgifterna som du ger till oss

II 1. 1. Besökare

Uppgifterna som vi samlar in på vår webbplats omfattar bland annat följande:

 • Uppgifter som du lämnar när du fyller i formulär på vår webbplats. Hit hör de uppgifter som du lämnar i samband med att du prenumererar på ett nyhetsbrev, lämnar dina åsikter eller respons och deltar i tävlingar och utlottningar.  Till uppgifterna som samlas in hör bland annat ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer samt uppgifter med anknytning till dina förfrågningar och begäran. I anslutning till respons från kunder samlar vi in bland annat kundrespons, uppgifter om kundernas nöjdhet, uppgifter om specifika kampanjer, uppgifter kring användning av tjänsten och inköpsmönster, uppgifter om samtycke till och förbud mot direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring enligt lagstiftningen, andra uppgifter som fåtts med samtycke eller fullmakt från kunden eller en potentiell kund som behövs för att genomföra tjänsten som denne begär.

 

II 2. Uppgifterna som vi samlar in om dig

II 2. 1. Besökare

Liksom många andra webbplatser använder vi automatiserade datainsamlingstekniker för att samla in vissa uppgifter om vad du gör på webbplatsen och hur du använder webbplatsen under ditt besök på webbplatsen eller när du kontaktar oss via webbplatsen. Till dessa hör följande:

 • Detaljer om ditt besök på webbplatsen, till exempel din utrustning som du använder för att besöka webbplatsen, trafikdata, lägesdata, loggdata, språk, datum och klockslag för besöket, besöksfrekvensen och andra uppgifter om kommunikationen.
 • Uppgifter om din dator och internetanslutning, såsom operativsystem, domänadress och webbläsarens typ.
 • URL-adress.

 

De uppgifter som vi samlar in automatiskt är statistisk information som hjälper oss att förbättra webbplatsen och erbjuda en mer individualiserad service. Bland annat ger dessa uppgifter oss möjlighet att:

 • fastställa trafikmönster på webbplatsen
 • räkna antalet besök
 • fastställa varifrån trafiken kommer för att kunna mäta och förbättra webbplatsens prestanda
 • ta reda på vilka sidor och innehåll som är populärast och vilka som inte alls är populära
 • iaktta hur användarna söker webbplatsen för att kunna erbjuda mer intuitiva tecken för navigeringen
 • fastställa besöksfrekvensen och tiden mellan besöken.

 

II 3. Cookies som används på webbplatsen

På webbplatsen används sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies lagras endast den tid som din webbläsare är öppen och de används för tekniska syften, till exempel för att förbättra navigeringen på webbplatsen. Dessa cookies raderas när du stänger webbläsaren. Permanenta cookies lagras på din dator en längre tid och de används bland annat för att följa antalet individuella besökare på webbplatsen och för att samla in uppgifter om bland annat antalet sidvisningar, besökslängden och annan väsentlig statistik.

Cookies används inte för att fastställa din identitet. De hjälper våra servrar att identifiera din webbläsare när du besöker vår webbplats. Om du vill avaktivera cookies eller radera dem från din dator kan du när som helst göra detta med hjälp av webbläsarens inställningar (gå till webbläsarens hjälpmeny för anvisningar om hur du raderar cookies). På webbplatsen finns emellertid även information som du har åtkomst till endast om du tillåter cookies.

I våra årsberättelser och fullmakter används inga cookies, vilket är i enlighet med SEC-reglerna.

Nedan finns en detaljerad förteckning över cookies från den första parten som vi använder på vår webbplats:

 

FÖRSTA PARTENS COOKIES
Typ av cookie Namn Syfte I kraft
Session (wp) has_js Definierar om JavaScript används eller inte, så att Drupal kan utföra funktionerna mer effektivt i syfte att förbättra användarupplevelsen. Webbplatsen fungerar inte om dessa cookies inte är installerade. Fram till slutet av sessionen, sessionscookie
Google Analytics för att mäta användarnas interaktion på webbplatsen _gid Skiljer åt enskilda besökare från varandra Lagrar och uppdaterar ett specifikt värde för sidan som användaren har besökt. Avslutas automatiskt efter 24 timmar. 24 timmar, upphör av sig själv
Google – samma som ovan _ga Definierar vilken domänadress som mäts.

Skiljer åt enskilda besökare från varandra

Kommer ihåg antalet tidigare besök och tidpunkten för dem.

Kommer ihåg uppgifterna om trafikkällan.

Definierar sessionsstart och -slut.

Kommer ihåg värdet för skräddarsydda variabler på besökarnivå.

[Obs. Lagrar inga personuppgifter om användaren. Skapar en slumpmässigt vald identifikation för besökaren. Detta är en slumpmässig siffra och inga personuppgifter lagras.]

Permanent (2 år från inställning/uppdatering)
Google – samma som ovan _gat Används för att begränsa begäran. Begränsar insamlingen av data från sidor som används ofta. 10 minuter, upphör av sig själv

 

III VARFÖR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER?

Nedan följer information om varför vi behandlar dina personuppgifter som vi har samlat in och om den rättsliga grunden för behandlingen. Vi behandlar dina uppgifter när någon av följande grunder finns för behandlingen:

III 1. Samtycke, berättigat intresse eller en förpliktelse som föregår ett avtal

III 1. 1. Besökare

 

Ändamål för behandlingen Rättslig grund
Hantering av e-larm och webbförsändelser, marknadsföringskommunikation, medräknat direktmarknadsföring för personer som gett sitt samtycke till detta, utveckling av personuppgiftsansvariges affärsverksamhet och utveckling av kundtjänsten i anslutning till detta. Samtycke

 

Skötsel och utveckling av kundrelationen, svar på kontaktformulär och respons från konsumenter.

 

Berättigat intresse att sköta företagets affärsverksamhet på ett ändamålsenligt sätt

 

 

III 2. Lagstadgad skyldighet

III 2. 1. Besökare

 

Ändamål för behandlingen Rättslig grund
Att uppfylla de lagstadgade skyldigheterna, reglerade undersökningar eller tvister och att skydda bolaget mot skada, stöld, rättsligt ansvar, bedrägeri, missbruk eller andra överträdelser.

 

Lagstadgad skyldighet

 

IV UTLÄMNANDE AV DINA UPPGIFTER

IV 1. Besökare

Vi lämnar utan begränsning ut uppgifter som vi har samlat om våra besökare och uppgifter på basis av vilka man inte kan identifiera en registrerad. I enlighet med den tillämpliga lagen och tillämpliga förordningar lämnar vi ut dina personuppgifter som vi har samlat in eller som du har gett till oss enligt beskrivningen nedan:

 • Till underleverantörer, serviceleverantörer och sådana utomstående parter som vi anlitar för att stödja vår affärsverksamhet eller för att administrera och stödja ovan nämnda åtgärder och som är bundna till avtalsförpliktelser om personuppgifternas konfidentialitet och som använder dessa endast för de ändamål för vilka vi lämnar ut uppgifterna (t.ex. leverantörer och utvecklare av samt experter på tjänster inom databashosting).
 • Till köpare eller andra rättsinnehavare i det fall att företaget genomgår fusion, överlåtelse, omstrukturering, avveckling eller om företagets tillgångar säljs eller överförs, om personuppgifterna om besökarna på företagets webbplats som lagrats utgör en del av de tillgångar som överförs för att fortsätta verksamheten eller i samband med konkurs, likvidation eller något annat motsvarande förfarande.
 • Om vi är förpliktade att lämna ut eller distribuera dina personuppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller våra användarvillkor eller andra avtal, fakturerings- och insamlingssyften medräknade, eller för att trygga företagets, våra kunders eller andra parters rättigheter, egendom eller säkerhet.
 • För övriga ändamål endast med ditt samtycke om tillämpliga lagar och förordningar kräver detta.

 

V INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER

Med internationella överföringar av uppgifter avses överföring av personuppgifter utanför EES och Schweiz. Bunges internationella närvaro täcker överföringen av personuppgifter till andra koncernbolag eller utomstående som kan ha sitt säte utanför EES och Schweiz, även i USA. Bunge intygar att företaget i samband med överföring av personuppgifter till stater med olika dataskyddsstandarder använder ändamålsenliga metoder för att säkra ett tillräckligt skydd av personuppgifterna, så att överföringar av dessa uppgifter tryggas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Uppgifter kan lämnas ut på de sätt som tillåts enligt EU:s dataskyddsförordning till de av Bunge Finlands samarbetspartner och underleverantörer som utför uppdrag med anknytning till Bunge Finlands webbtjänst åt och för Bunge Finland. Bunge använder ett koncerninternt internationellt avtal om dataöverföring som täcker internationella dataöverföringar inom Bungekoncernen.

 

VI LAGRING AV UPPGIFTER

Om inget annat krävs enligt lagen förstör företaget användaruppgifterna 1) när dessa inte längre behövs för det syfte för vilket de samlades eller annars behandlades 2) när du återkallar ditt samtycke (när behandlingens laglighet är baserad på ditt samtycke) och det inte längre finns en rättslig grund för behandlingen 3) när du invänder mot behandlingen och det inte finns någon rättslig grund för behandlingen som väger tyngre än ditt invändande 4) när dina personuppgifter har behandlats olagligt 5) när uppgifterna måste förstöras för att uppfylla de lagstadgade skyldigheterna.

 

VII MÖJLIGHETER ATT VÄLJA HUR VI ANVÄNDER OCH LÄMNAR UT DINA UPPGIFTER

Vi försöker erbjuda dig möjligheter att välja hur vi använder de personuppgifter som du har gett oss. Vi har skapat mekanismer för att erbjuda dig följande möjlighet att ha kontroll över dina uppgifter:

 • Inställningar för cookies. Du kan i webbläsarens inställningar välja att förbjuda alla eller vissa cookies och att larma när cookies skickas. Om du avaktiverar eller förbjuder cookies, ska du vara medveten om att en del av sidorna på webbplatsen inte fungerar korrekt eller att du inte har åtkomst till en del av sidorna på webbplatsen.

 

VIII DINA RÄTTIGHETER I ANSLUTNING TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vill påminna dig om att du när som helst kan utöva följande rättigheter:

 • Rätt till information om personuppgifterna, vilket innebär rätt att få vår bekräftelse på huruvida vi har behandlat dina personuppgifter eller inte och om vi har behandlat dina personuppgifter, rätt att få informationen om behandlingen av personuppgifterna.
 • Rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade, vilket innefattar rätten att komplettera bristfälliga personuppgifter till exempel genom att lämna tilläggsuppgifter, samt viss rätt att få personuppgifter raderade utan oskäligt dröjsmål.
 • Rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter betyder att den fortsatta behandlingen av personuppgifter begränsas under vissa omständigheter (t.ex. när du anser att uppgifterna är felaktiga, när behandlingen är olaglig, när personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlas för eller när du annars har förbjudit behandling för automatiserat, individuellt beslutsfattande).
 • Rätt att invända mot behandling av personuppgifterna när personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring, när personuppgifterna måste behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att verkställa ett företags eller en utomstående aktörs berättigade intressen, om inte vi kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dessa intressen.
 • Med rätten till dataportabilitet avses rätten att få ut och flytta personuppgifterna från oss till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om behandlingen grundar sig på ditt samtycke.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Samtliga begäran med anknytning till rättigheterna enligt ovan kan lämnas via e-post till adressen: [email protected].

 

IX INFORMATIONSSÄKERHET

Vi har infört åtgärder som är konstruerade för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktligt försvinnande eller otillåten intrång till, användning, ändring eller publicering av uppgifterna:

IX 1. Besökare

 • System för identitets- och åtkomsthantering (IAM).
 • Identifiering sker med SSH-programmets nyckelpar.
 • Uppföljning av åtkomstövervakningen genom loggadministration, där alla inloggningar lagras i serverns logg.
 • Hothantering och svar på hot i realtid, vid behov även eskalering och övervakning av doop inom ramen för SLA.
 • Flera felaktiga inloggningsförsök förhindras automatiskt med brandväggen. I tjänsterna används ett Linuxbaserat brandväggsprogram och vid behov uppmanar tjänsterna att börja använda filtrering via en tredje part (t.ex. DDoS).

 

X UTOMSTÅENDE PARTERS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser som vår övervakning inte täcker (t.ex. facebook.com/bunge, linkedin.com/company/bunge etc.). Observera att denna dataskyddspolicy inte gäller dessa webbplatser. Företaget uppmanar dig att läsa dataskyddspolicyn och villkoren för de webbplatser som du besöker via länkar eller hänvisningar. Dessa utomstående webbplatser skickar sina egna cookies och använder andra spårningstekniker, registrerar din IP-adress och samlar in uppgifter och begär personuppgifter på andra sätt. Företaget har ingen kontroll över och tar inget ansvar för utomstående parters webbplatser och dessa parters behandling av dina personuppgifter. Var försiktig och läs dataskyddspolicyn som publiceras på alla utomstående parters webbplatser för att få mer information.

 

XI BARN UNDER 16 ÅR

Vår webbplats är inte avsedd för barn under 16 år och företaget varken medvetet samlar in eller behandlar personuppgifter om barn under 16 år. Det är förbjudet för barn under 16 år att lämna uppgifter på eller till webbplatsen. Om det kommer till vår kännedom att vi har samlat in eller fått personuppgifter om barn under 16 år, raderas dessa uppgifter. Om du tror att vi kan ha uppgifter om eller från ett barn under 16 år, kontakta oss på adressen:  [email protected]

 

XII. JUSTERING AV VÅR DATASKYDDSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna policy. Alla ändringar som vi gör publiceras på denna sida. Om vi gör väsentliga ändringar i vårt sätt att behandla dina personuppgifter meddelas detta på webbplatsen med en separat banner om webbplatsens dataskyddspolicy. Datumet för den senaste justeringen av denna policy finns längst upp på sidan.

 

XIII. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är Bunge Finland Oy, PB 400 (Raisionkaari 55), 21201 Reso.

Om du har frågor om denna dataskyddspolicy eller vår policy för integritetsskydd, kontakta oss på adressen: [email protected]